Általános Üzleti Feltételek

1. A feltételek hatálya
Az alábbi feltételek a megrendelővel kötött minden egyéb üzleti feltételek kizárása mellett érvényesek. A jelen feltételeket módosító vagy kiegészítő megállapodások, mellékmegállapodások, valamint a megrendelő feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat írásban megerősítettük. Kereskedelmi képviselők vagy kereskedelmi utazók nem adhatnak ránk nézve kötelező érvényű nyilatkozatokat, és tőlünk ilyeneket nem fogadhatnak el.

2. Árajánlatok, dokumentumok
Árajánlataink kötelezettség nélküliek. A prospektusokban, katalógusokban, hirdetésekben, körlevelekben és árlistákban szereplő műszaki adatok a nyomdába adás időpontjában érvényes állapotot tükrözik, ezért csak közelítő adatként tekintendők. Az árajánlathoz tartozó dokumentumok nem jelentenek garanciát szolgáltatásaink jellemzőire vagy a tarthatóságára. Ezek csupán a megrendelő tájékoztatására szolgálnak, és nem adhatók tovább harmadik feleknek.

3. Kérelmek (megrendelések)
A kérelmek a megrendelőre nézve kötelező érvényűek. Csak az írásbeli visszaigazolásban szereplőkre vagyunk kötelesek kötelezettséget vállalni. Ha azonban a megrendelő nem kereskedő, úgy a kérelem akkor tekinthető elfogadottnak, ha annak elfogadását nem utasítjuk el 20 napon belül.

4. Árak és fizetés
Valamennyi ár a rosenfeldi gyár ára, mely nem tartalmazza a csomagolási, posta-, szállítási és biztosítási díjakat.Fenntartjuk a jogot, hogy tartós kötelem esetén a német polgári törvénykönyv (BGB) 313. §-a értelmében korrigáljuk az árakat, amennyiben az egyes költségtényezők a teljesítés végrehajtásáig megváltoznak. Ebben az esetben az ár a megváltozott költségtényezőknek megfelelően változik. Amennyiben az ár 5%-nál nagyobb mértékben változik, a megrendelőnek joga van elállni a szerződéstől. Az ár 4 hónap elteltével valamennyi szerződésre vonatkozóan változhat. A kiszállított áru ellenértékét 10 napon belül 2% árengedménnyel, 30 napon belül nettóban kell megfizetni a számlaszámunkra történő átutalással (az egyenleg az irányadó). Teljesítési segédek, kereskedelmi képviselők, tanácsadók és kereskedelmi utazók nem jogosultak sem beszedésre, sem pedig fizetési halasztással kapcsolatos megállapodásra. A megrendelő nem jogosult sem a fizetés nem ezen szerződéses jogviszonyon alapuló visszatartására, sem pedig az általunk vitatott vagy nem jogerősen megállapított követelésekre. A fizetési feltételek be nem tartása vagy a megrendelő hitelképességének csökkentésére alkalmas körülmények esetén valamennyi követelésünk azonnal esedékesség válik, a beszámított cserére való tekintet nélkül. Ezenkívül ilyen esetekben jogosultak vagyunk a már csak előre utalás vagy biztosíték ellenében történő szállításra, továbbá a megfelelő póthatáridő letelte után a szerződéstől való elállásra és kártérítés követelésére. A fizetések teljesítésének helye a számlán feltüntetett pénzintézet székhelye.

5. Kis tétel miatti felár, többletszállítás, elégtelen szállítás
Kis darabszámú megrendelés esetén a következő ügyintézési pótdíjat számítjuk fel: 50,00 euróig = 10,00 euró, 50,01 és 100,00 euró között = 7,50 euró. Egyedi kivitelek esetén minden szállításnál 10%-os darabszámbeli eltérés engedélyezett.

6. Tulajdonjog fenntartása
Fenntartjuk a jogot, hogy a leszállított áru a vételár kifizetéséig a mi tulajdonunkban marad. A kereskedelmi forgalomban azonban csak akkor száll át a tulajdonjogunk, amikor az üzleti kapcsolat alapján a megrendelővel szembeni összes követelésünk kiegyenlítésre került. Az esetleges feldolgozást a megrendelő végzi felénk. További feldolgozás vagy árukapcsolás esetén a mi árunk értékével azonos mértékű részesedést szerzünk. Ha a megrendelő viszonteladó, a fenntartott árut forgalmi ügyletek keretében értékesítheti. Egyebekben nem rendelkezhet. A megrendelő a továbbértékesítésből származó követeléseit a megrendelt, fenntartott áru értékének megfelelő összegben már előre megtéríti nekünk. A megrendelőt felhatalmazzuk az átruházott követelések beszedésére. Kérésünkre fel kell mutatnia adósainak a mi meghatalmazásunkat. A megrendelőnek a fenntartott áruval való rendelkezésre és az átruházott követelések beszedésére irányuló felhatalmazása a fizetési feltételek be nem tartása, a fizetés visszatartása, valamint a váltó- és csekkóvatolás esetén érvényét veszti. Ilyen esetekben jogosultak vagyunk a fenntartott áru birtokba vételére. Az ebből származó költségeket a megrendelő viseli. A megrendelő köteles haladéktalanul közölni, ha harmadik felek hozzáférnek vagy hozzáfértek a fenntartott áruhoz vagy az átruházott követelésekhez. A beavatkozások költségeit a megrendelő viseli.
Ha a részünkre adott biztosítékok összértéke 20%-nál nagyobb mértékben meghaladja a követeléseink értékét, akkor a felsorolt biztosítékokat a megrendelő kérésére kötelesek vagyunk ilyen értékben elengedni.

7. Szállítási határidők, késedelem
Ha az általunk határidőre történő teljesítés előre nem látható vagy rajtunk kívülálló, az elvárható gondosság mellett elháríthatatlan okok miatt akadályozott, akkor a szállítási idő ennek megfelelően meghosszabbodik. Az új szállítási határidőről közösen kell megállapodni. A szállítási idő az írásbeli megrendelési visszaigazolás kiküldésével kezdődik, de nem előzheti meg a megállapodásban szereplő előleg beérkezését, a megrendelés teljesítéséhez szükséges összes dokumentum csatolását, valamint az összes műszaki részlet tisztázását. Az ügyletek határidőre történő teljesítése érdekében a megrendelő köteles teljesíteni a rá nézve kötelező előfeltételeket. A megállapodás szerinti szállítási határidő akkor tekinthető betartottnak, amikor tőlünk a teljesítésre kész nyilatkozat kiküldésre kerül.

8. Kiszállítás, kárveszély átszállása
Minden kárveszély legkésőbb akkor száll át a megrendelőre, amikor a megrendelés tárgya elhagyta a mi helyiségeinket. Ez abban az esetben is érvényes, ha a szállítás a mi saját szállítóeszközeinkkel történik. Ha a kiszállítás rajtunk kívülálló körülmények miatt késik, akkor a kárveszély a szállításra kész állapot napjától száll át a megrendelőre. Ha szállításra kész állapot esetén a megrendelő nem azonnal veszi át a szállítás tárgyát, akkor azt a lehetőségekhez képest az ő kockázatára tároljuk. Ez a tárolás nem mentesíti a megrendelőt fizetési kötelezettsége alól, amely a szállításra kész állapot időpontjától esedékes.

9. Ellenőrzési és kifogásolási kötelezettség
A megrendelőnek haladéktalanul át kell vizsgálnia a kiszállított árut, és a megállapított hibákat legkésőbb a rendeltetési helyre történő beérkezést követő 14 napon belül írásban kell kifogásolnia felénk. Nem idejében benyújtott kifogás vagy kellékhiány esetén a teljesítés elfogadottnak tekintendő. A rejtett hibákkal kapcsolatos kifogásokat legkésőbb az azok felfedezését követő 14 napon belül kell benyújtani.

10. Jótállás, kellékszavatosság
A jótállás 24 hónap. Ha a szállítás/teljesítés hibás, akkor a megrendelő utólagos kijavításra vagy csereszállításra jogosult. Amennyiben az utólagos kijavítás vagy a csereszállítás aránytalanul magas költségekkel járna, akkor jogosultak vagyunk azt elutasítani. Ha a hibát második utólagos kijavítással sem lehet elhárítani, akkor a megrendelő elállhat a vásárlástól, vagy a vételár leszállítását kérheti, és a 11. pont szerinti kártérítést követelhet.A megrendelő kellékszavatosságra való jogosultsága érvényét veszti, ha nem ad elég időt és alkalmat a hiba elhárítására a szokásos munkaidőben. A jótállás érvényét veszti, ha a hiba nem felhatalmazott személyek általi beavatkozás miatt keletkezik. A fenti jótállás csak olyan terjedelemben és értékben érvényes, ami akkor állna elő, ha a megvásárolt terméket a megrendelő lakóhelyére vagy kereskedelmi telephelyére szállították volna. Amennyiben a megvásárolt termék más helyre történő szállítása többletköltségekkel jár, úgy a többletköltségeket a megrendelő állja.

11. Egyéb kártérítési igények
A megrendelő velünk és teljesítési segédeinkkel szembeni egyéb kártérítési jogosultsága kizárt, különösen az olyan károk megtérítése esetében, amelyek nem magában a szállítás tárgyában keletkeztek. Ez nem érvényes a szándékosság, a súlyos gondatlanság vagy az ígért tulajdonságok hiánya esetére, továbbá olyan esetekben, amikor a termékszavatossági törvény alapján a szállítás tárgyának hibája esetén a személyi sérülésekért és a privát használati tárgyakban keletkezett anyagi károkért mi vállaljuk a felelősséget. Vállaljuk a felelősséget valamely lényeges szerződéses kötelezettség megszegése, továbbá halál, testi sérülés és egészségkárosodás vagy gondatlanság esetében is.

12. Érvényességi záradék
Amennyiben a jelen feltételek egyes pontjai érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, a többi megállapodás változatlanul hatályban marad.

13. Illetékes bíróság, alkalmazott jog
Az illetékes bíróság Balingen. A Német Szövetségi Köztársaság jogrendje érvényes az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi áruértékesítésre vonatkozó egyezménye kizárásával.

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Fontos információ CAD felhasználók

Újraindítottuk weboldalunkat!
Ha korábban regisztrált a CAD-fájlok letöltésére,
jelszót kell megadnia, hogy hozzáférhessen ezekhez a fájlokhoz az új weboldalon.

Jelszó hozzárendeléshez
×