Termékmegfelelőség

Irányelvek és szabványok

Itt találhat aktuális információkat a termékbiztonsági követelményekre és a piacra jutás műszaki követelményeire vonatkozó irányelvekkel és szabványokkal kapcsolatban.

ATEX

Az Európai Unió ATEX-irányelvei magukban foglalják a termékekre vonatkozó 2014/34/EU és a működésre vonatkozó 1999/92/EK irányelvet. Ezek a robbanásveszélyes környezetben használt termékek forgalomba hozatalának szabályait határozzák meg. Az ATEX megnevezés az ATmosphère EXplosible francia rövidítéséből származik.

 • További információk az ATEX-irányelvekről

  Az ATEX iránymutatást eredetileg 1994-ben 94/9/EK irányelvként tették közzé. Az új jogalkotási keret részeként az ATEX 94/9/EK irányelvet a 2014/34/EU irányelv váltotta fel. Ez az irányelv összehangolja az EU-n belül fennálló különböző követelményeket az egységes szintű biztonság és a kereskedelmi akadályok megszüntetése érdekében.

  Az iránymutatások magukban foglalják a személyvédelmet, és szabályozzák az alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeket és minimális előírásokat. Ez magában foglalja többek között, hogy kizárják a robbanást okozó potenciális gyújtóforrásokat.

  A kerekeket és a görgőket csak közvetetten befolyásolják az ATEX irányelvek. Ezek tulajdonképpen nem készülékek vagy védelmi rendszerek, hanem olyan alkatrészek, amelyek különböző műszaki alkalmazásokba vannak beépítve és nem kifejezetten a készülékek és védelmi rendszerek számára készülnek. A megfelelőségértékelés a teljes termék megfelelőségértékelési eljárása során történik. Így a készülékgyártónak kell gondoskodnia arról, hogy az általa gyártott késztermék megfeleljen az ATEX irányelveknek.

  A Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG a kerekek és görgők gyártójaként csak az elektromosan vezető vagy antisztatikus kerekek és görgők ajánlásával járulhat hozzá az irányelvek betartásához. Kivételt képeznek az acélból vagy öntöttvasból készült kerekek, amelyeknél ütközés vagy fémfelületek érintése szikraképződéshez vezethet.

Dodd-Frank törvény

Az USA Dodd-Frank törvénye előírja az amerikai tőzsdén jegyzett vállalkozások számára, hogy nyilvánosságra hozzák a konfliktusövezetekből származó ásványok alkalmazását a termékeikben. Ez olyan német vállalkozások számára adhat aggodalomra okot, amelyek az amerikai tőzsdén jegyzett vállalatok beszállítói.

 • További információ a Dodd-Frank törvénnyel kapcsolatban

  2010. júliusa óta az amerikai Dodd-Frank törvény jogilag kötelező. Ez a törvény csak az USA tőzsdefelügyeletén (SEC) jegyzett vállalkozásokra vonatkozik.

  A Dodd-Frank törvény 1502. szakasza annak biztosítására törekszik, hogy bizonyos anyagok, mint a tantál, a volfrám, az ón vagy az arany, az úgynevezett „konfliktusos ásványok” az ott zajló polgárháború miatt ne a Kongói Demokratikus Köztársaságból és annak szomszédos országaiból származzanak.

  A törvény követelményei az egész ellátási láncon keresztül átívelnek, de az USA-n kívül nincsenek közvetlen hatályban.

  Európában nincs ehhez hasonló irányelv vagy anyagkorlátozás, tehát akár az érintett termékek vagy nyersanyagok is jogszerűen behozhatók és a belső piacon forgalmazhatók.

  Felelős vállalatként azonban a szükséges gondossággal ellenőrizzük, hogy az Ön részére szállított termékek tartalmaznak-e például a Kongói Demokratikus Köztársaságból és a szomszédos országokból származó, érintett nyersanyagokat. Ennek a kötelezettségünknek az Ön részére végzett minden szállításunk során eleget teszünk.

  Szállítóinkkal folytatott párbeszédünk eredményeként jelenleg nem indokolt azt hinnünk, hogy a termékeinkben használt nyersanyagok az említett válságrégióból származhatnak. Cégünket „konfliktusmentesnek” nyilvánítjuk a „Dodd-Frank Act” értelmében.

PAH

Számos policiklusos aromás szénhidrogén (PAH) perzisztenciája és toxicitása miatt nagy jelentőséggel bír, mint környezetkárosító anyag. Ennek következtében a policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) alkalmazását az 1272/2013 REACH-rendelet XVII. melléklete korlátozza.

 • További információ a PAH anyagokról

  2013. december 6-án a REACH-rendelet (1907/2006/EK) XVII. mellékletében a policiklusos aromás szénhidrogénekre (PAH) vonatkozó meglévő szabályozást kiterjesztették. 2015. december 27-től a hosszabb ideig a bőrrel vagy szájjal érintkező gumi- és műanyagtermékek PAH tartalmát 1 mg/kg-ra korlátozták.

  Továbbá a termékbiztonsági bizottság „AfPS GS 2014:01” veszélyesanyag-specifikációjának PAH-határértékeit is szigorították.

  Mivel a termékeink (kerekek és görgők) nem tartoznak olyan alkatrészkategóriákba, amelyek alkalmazásuk során várhatóan hosszú ideig vagy ismétlődő jelleggel érintkeznek a bőrrel, a termékeinket (kerekek és görgők) a fent említett előírások nem érintik.

  Kérésre azonban tudunk olyan gumikerekeket és görgőket kínálni, amelyek megfelelnek a fenti határértékeknek. A nekünk beszállító gumigyárak megfelelő igazolásai, valamint az általunk megbízott független intézet vizsgálati eredményei a rendelkezésünkre állnak.

POP

A perzisztens szerves szennyező anyagok (angolul persistent organic pollutants, POP) a környezetben tartósan megmaradó tulajdonságaik miatt globális problémát jelentenek, amit csak nemzetközi szinten lehet szabályozni. A POP anyagok révén az embereket és a környezetet fenyegető veszélyek kezelésére korábban különböző nemzetközi környezetvédelmi megállapodásokat kötöttek.

 • További információ a POP anyagokról

  Perzisztens szerves szennyező anyagoknak (POP) olyan szerves vegyi anyagokat nevezünk, amelyek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek:

  • Hosszú idejű perzisztencia (lassan bomlik le)
  • Nagy távolságra szállítódhat
  • Feldúsulás a táplálékláncban
  • Emberekre és állatokra mérgező

   

  2004. április 29-én a 850/2004/EK rendelet részletes követelményeket állapított meg a POP anyagok előállítására, forgalomba hozatalára, használatára és kibocsátására vonatkozóan az EU tagállamai számára. A rendelet célja, hogy az elővigyázatosság elvének megfelelően védje az emberi egészséget és a környezetet a POP anyagoktól.

  Ezennel igazoljuk, hogy megfelelünk a rendelet követelményeinek, és hogy termékeink mentesek a perzisztens szerves szennyező anyagoktól (POP anyagok, a 850/2004/EK rendelet I. melléklete szerint)

REACh

A REACh a Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals rövidítése; tehát a vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását jelenti. Ez egy vegyi anyagokra vonatkozó európai uniós szabályozás, amely 2007. június 1-jén lépett hatályba.

 • További információ a REACh rendeletről

  Az 1907/2006/EK REACh-rendelet a vegyi anyagokra vonatkozó politika jelentős átstrukturálását végezte el. A REACh alapvetően harmonizálta a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályokat. A cél az emberek és a környezet védelme, valamint a vegyi anyagokkal kapcsolatos összes információ központi összegyűjtése Európában.

  Egy vegyi anyagokról szóló törvény először vonatkozik az árucikkekben lévő anyagokra is. A Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG termékgyártóként köteles tájékoztatást adni, ha különös aggodalomra okot adó anyagok képezik (SVHC) termékeink alkotóelemét.

  A REACh-rendelet 2007. júniusi hatálybalépését követően hozzákezdtünk a termékválasztékunk rendszeres felülvizsgálatához az SVHC vonatkozásában. Amennyiben a jelöltlistán szereplő anyag valamelyik termékünkben meghaladja a 0,1 tömegszázalékos arányt, a REACh-rendelet 33. cikkével összhangban azonnal eleget teszünk tájékoztatási kötelezettségünknek.

  Folgende Artikel enthalten einen Stoff der SVHC-Kandidatenliste mit > 0,1 Massenprozent:

  • Octa-methyl-cyclotetrasiloxane (D4) (CAS Nr. 556-67-2)
  • Deca-methyl-cyclopentasiloxane (D5) (CAS Nr. 541-02-6)
  • Dodeca-methyl-cyclohexasiloxane (D6) (CAS Nr. 540-97-6)

   

  Az aktuális SVHC-jelöltlistára mutató hivatkozás: https://echa.europa.eu/hu/candidate-list-table

RoHS

Az elektronikai berendezésekben lévő mérgező és környezetre veszélyes anyagok felhalmozódnak a természetes körforgásban. A RoHS-irányelvek célja, hogy ezeket az anyagokat kitiltsa a termékekből. A RoHS (Restriction of Hazardous Substances) egy 2011. június 8-i 2011/65/EU irányelv.

 • További információ a RoHS irányelvről

  A RoHS-irányelv címe: „Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról”.

  Ezt az EU-irányelvet az „Elektromos és elektronikus készülékben használt anyagokra vonatkozó rendelettel (ElektroStoffV)” 2013. május 9-én ültették át a nemzeti jogba.

  2015. június 4-én a kijelölt 2015/863/EU irányelv a veszélyes anyagok listáját 4 további anyaggal bővítette.

  A Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG termékei nem elektromos vagy elektronikus készülékek, ezért e rendelet nem vonatkozik a mi termékeinkre.

  Mivel azonban a kerekeink és görgőink elektromos, ill. elektronikus készülékekre is fel vannak szerelve, termékeinkben nem használunk olyan anyagokat, amelyek meghaladják a II. mellékletben felsorolt anyagok határértékeit. Így megerősíthetjük a RoHS-irányelvnek való megfelelést.